ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

United 4 Concorde Travel Korlátolt Felelősségű társaság (székhely:1062 Budapest Andrássy út 56.)

cégjegyzékszám:              01-09-260481

MKEH Engedélyszám:    R-0518/1993/1999

adószám:                           10800375-2-42

telefonszám:                     36-1-301 8040

vagyoni biztosíték:          Colonnade Insurance S.A./ A biztosítás kötvényszáma VBB/2016/157

Az United 4 Concorde Travel kft illetve "utazásszervező" által szervezett utazásokra a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,a 213/1996.(XII.23.)Korm. rendelet,a szervezett utazási formákról szóló 90/314/ EGK irányelv,valamint ezen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: "ÁSZF" ) rendelkezései az irányadóak.

Utazásszervező a 281/2008. (XI.-28.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően az alábbiakban teszi közzé általános utazási feltételeit. A jelen általános szerződési feltételek, valamint a programfüzetben és a www.concordetravel.hu (továbbiakban honlap) honlapon közölt információk az utazási szerződés részét képezik. Az utazási szerződésre – a programfüzetben, az utazási szolgáltatásokról szóló egyéb tájékoztatókban, a honlapon, az utazásra jogosító okmányban, a részvételi díj megfizetését igazoló számlában, valamint a jelen szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben az utazási szerződéséről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) rendelkezéseit és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 415-416. §-ait kell alkalmazni. A jelen általános szerződési feltételek irányadóak a United 4 Concorde Travel kft által nyújtott bármilyen, a Rendelet hatálya alá tartozó szolgáltatására. 

 

Egyéni és csoportos utazások, céges utazások vásárlására vonatkozó feltételek

Az utazás megrendelésével, a jelentkezés nyilvántartásba vételével és visszaigazolásával, valamint az előleg befizetésével létrejön az utas és a United 4 Concorde Travel Kft között az utazási szerződés. 

Az utazás időtartamát, a szolgáltatás meghatározását, minőségét, a teljesítés módját és a részvételi díjat a United 4 Concorde Travel Kft. közzétett programajánlat, illetve a megrendelés visszaigazolása tartalmazza.

Csoportos utazás, cégutaztatás –incentív- utazás szervezése esetén (1 főt meghaladó) a csoport nevében eljáró képviselő kijelenti,hogy a jelentkezők részéről teljes körű képviseleti, nyilatkozati és eljárási felhatalmazással rendelkezik.

Felhatalmazása a megrendelésen túl kiterjed az előleg, illetve a teljes körű részvételi díj feletti rendelkezésre is. Az irodával kötött szerződés maradéktalan teljesítéséért teljes jogi és anyagi felelősséget vállal. Szükség esetén utazásszervező és megrendelő incentív utak esetén külön szerződésben részletezi a megrendelt szolgáltatásokat.

Rendezvény és konferencia szervezés esetén a Megbízó és a United 4 Concorde Travel kft köteles a rendezvény helyszínével kapcsolatos szerződés megkötésére, a rendezvény lebonyolításhoz szükséges egyéb szerződések ( előadók, külső helyszín, catering, kiadványok, molinók, hostess, stb.) megfelelő módon és időben történő megkötésére és a teljesítések utáni kifizetésére.

A Megbízó köteles a rendezvény vonatkozásában a meghirdetésre kerülő előadók megjelenését biztosítani, őket informálni, díjazásukat megfizetni, esetleges helyettesítésükről gondoskodni. A Megbízó köteles a résztvevőkkel kapcsolatos mindennemű polgári jogi kötelezettségért, és az esetleges jogos igényekért helytállni.

A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy amennyiben a rendezvény bármely oknál fogva elmaradna, úgy a Megbízó köteles a Megbízott addig felmerült költségeit, valamint, az elvégzett munkája arányában a megbízási díjat megfizetni a Megbízott részére. Megbízó köteles a Megbízottat minden, a rendezvénnyel kapcsolatosan felmerülő információval és adatokkal a Megbízott által kért formátumban és határidőre teljesíteni. A tájékoztatás hiányosságából fakadó kárért a Megbízott nem felel. A Megbízó felel az általa átadandó anyag szakmai tartalmáért. 

A Megbízó jogosult és köteles a United 4  Concorde Travel kft-vel külön szerződést kötni,mely a rögzített feladatok elvégzésére vonatkozik.

Részvételi díj fizetés feltételei:

  1. Az utas jelentkezéskor előleget fizet, melynek mértéke a részvételi díj és az utas által megrendelt szolgáltatások összesített díjának 40%-a. A részvételi díj és a többi megrendelt szolgáltatás hátraléka 30 nappal az utazási szerződésben feltüntetett vagy a külön értesítésben meghatározott indulási napot megelőzően fizetendő. Amennyiben az utas ezen feltételt nem teljesíti, a United 4  Concorde Travel kft  a megrendelést lemondottnak tekintheti és jogában áll az utazási feltételekben rögzített lemondási költséget felszámítani.
  2. Ha a jelentkezés az utazást megelőző 30 napon belül történik, akkor a teljes részvételi díj             fizetendő (a többi megrendelt szolgáltatás díjával együtt).
  3. Az utas vagy incentív út esetén a megrendelő cég a személyes, különleges kéréseket,   kívánságokat, feltételeket, amelyek az utazással, az azon való részvételével kapcsolatosak, az   utazási szerződés megkötése előtt köteles a Concorde Travel tudomására hozni. Ezek      elfogadásuk esetén a Concorde Travel legkésőbb az utazási okmányok átadásakor, a részvételi        jegyen írásban igazolja vissza.
  4. A megrendelt szolgáltatásokat a megrendelő banki átutalással illetve banki befizetéssel is ki egyenlítheti. Kérjük átutalásánál az átfutási időt (1-2 nap) is vegye figyelembe, ezért az átutalást időben indítsa el és az erről szóló igazolást faxon a (36-1) 353 0414 faxszámra, vagy  e-mail címre küldje el. A kapcsolati adatokat megtalálj : www.concordetravel.hu/kapcsolat A közlemény rovatba kérjük, írja be hatjegyű foglalási számát és az utas nevét szíveskedjen feltüntetni. Bankkártyával illetve banki átutalással történő fizetés esetén a számlát 15 napon belül   postázzuk. Internetes fizetés esetén az online rendszeren belül a számla letölthető, az eredeti számlát 15 napon belül postázzuk.
  5. Online és POS bankkártyás fizetés 

United 4 Concorde Travel kft  a  SIX Payment Services Magyarországon az osztrák Wirecard CEE                 GmbH (PSP – Payment Service Provider) szolgáltatását nyújtja,  partnerei számára a biztonságos             online bankkártyás  fizetésnél. Oldalunkon az alábbi kártyatípusokkal tud fizetni:

 

 

Részvételi díjak érvényessége:    

1. A részvételi díj az utazási ajánlatban meghirdetett szolgáltatások időtartamára az adott minőségben az árat, a Concorde Travel szervezési díját és az általános forgalmi adót tartalmazza. Nem tartalmazza az útlevél az esetleges vízum költségét és a költőpénzt.

2. Az utazási költségek, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó adók, illetékek, közterhek, valuta árfolyamok jelentős megváltozása miatt a United4Concorde Travel kft  a részvételi díjat legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal felemelheti. Ha a részvételi díj emelése a 8%-ot meghaladja, akkor az utas az erről kapott értesítéstől számított 3 naptári napon belül írásban elállhat a szerződéstől és a befizettet részvételi díj részére maradéktalanul visszafizetendő. Az előfoglalási kedvezménnyel befizetett utasok számára a United4 Concorde Travel kft  árfolyam változás esetén sem emel részvételi díjat. 

3. Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori útlevél-, vízum-, vám -, és deviza szabályokat betartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek és károk az utast terhelik.

Lemondási feltételek:    

Az utazás megkezdése előtti 60 napon kívüli lemondás díjmentes. Ha az utas, incentiv út esetén a megrendelő 60 napon belül mondja vissza a részvételt, úgy a következő sztornó díjak (útlemondási díjak) érvényesek:

(Valamennyi, a Concorde Travel programfüzetében, website oldalon meghirdetett csoportos utazás részvételi díja, stornó biztosítást nem tartalmaz.)

BBP biztosítás: A United4 Concorde Travel Kft utasai az utazás időtartamára betegség-, baleset- és poggyász biztosítást kötnek. Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas felelős. A csoportos utazások részvételi díjai nem tartalmazzák a BBP biztosítást, de a Colonnade Insurance Magyarországi Fióktelep utasbiztosítás módozatainak megkötése lehetséges irodánk által.

A United4 Concorde Travel Kft  működéséhez előírt vagyoni biztosítékra szerződést kötött a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepével (Colonnade Insurance S.A. címe: 1143 Budapest, Stefánia u. 51, telefon: 460-1400).  A biztosítás kötvényszáma VBB/2016/157, célja az utazásszervezői tevékenységből adódó esetleges károk megtérítése.

Egyéb rendelkezések:    

  1. A Concorde Travel vagyoni biztosítékát Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe nyújtja.    
  2. A Concorde Travel folyamatosan elérhető telefonszáma 0036 30 9 314 597
  3. Helyi viszonyok (közlekedés, időjárási viszonyok, helyi ünnepek) vagy technikai okok (pl. autóbusz esetleges meghibásodása) miatt a programmódosítás jogát - rendkívüli esetekben - a United 4 Concorde Travel Kft fenntartja. Az esetleges programelmaradás tényleges, kalkulált költségét (pl. befizetett fakultatív program, belépőjegy) a United 4 Concorde Travel Kft utólag visszatéríti. 
  4. Az utazási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi a mindenkori katalógus „hasznos és általános információk”dokumentumai. 
  5. A Concorde Travel által szervezett utazással kapcsolatos minden perben szerződő felek alávetik magukat a United 4  Concorde Travel Kft.

A repülőjegy vásárlására vonatkozó feltételek

A fuvarozási szerződés akkor jön létre az Ügyfél és az adott légitársaság között, amikor az lefoglalja repülőjegyét és a vonatkozó díjakat kifizeti. A United 4 Concorde Travel Kft. (1062 Budapest, Andrássy út 56., Adószám: 10800375-2-42, MKEH Engedélyszám: R-0518/1993/1999), bizományosként közvetíti a szolgáltatást, ennek részeként jogosult beszedni a légitársaságokat megillető fuvardíjakat, illetékeket és ezen közvetítő tevékenységért egyben jogosult szolgáltatási díjat felszámítani.

Bankkártyával történő sikeres fizetés esetén a repülőjegy e-mailben, elektronikus formában jut el az Ügyfélhez (a foglalási visszaigazolás mellékleteként az elektronikus jegy is csatolva van).

Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg az Ügyfél címére, minden esetben kollégáinkat kell keresni a foglalást követő első nyitva tartási nap végéig, a megadott elérhetőségeken, www.concorde.hu/kapcsolat

Az e-mailek fogadása az Ügyfél felelőssége, irodánk ezért nem vállal felelősséget.

Amennyiben a repülőjegy kiállítás megtörtént, a repülőjegy kiállítási díj nem visszatéríthető.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a fapados légitársaságok a repülőjegy árán és a repülőtéri illetéken felül bankkártya tranzakciós díjat és egyéb más díjakat is felszámolhatnak!

Az utazások megkezdése előtt 72 órával érdemes a foglalásokat az adott légitársaságnál telefonon vagy e-mailben megerősíteni, különösen amerikai utazások esetén. 

A repülőjegyek módosítása, törlése, visszatérítése 

A United 4 Concorde Kft tájékoztatást ad a foglalással kapcsolatos legfontosabb feltételekről.

A foglalások, illetve a már kiállított repülőjegyek kizárólag a légitársaságok előírásainak megfelelően módosíthatók, vagy válthatók vissza. A foglalásokban módosítani kizárólag az indulási/érkezési időpontot lehet, az útvonal és az utas nevének változtatására nincs lehetőség.

A módosítás tekintetében jelentős eltérések vannak a hagyományos és diszkont légitársaságok között. A hagyományos légitársaságoknál a legalacsonyabb árú jegyek általában nem módosíthatók, van viszont olyan diszkont légitársaság, ahol az utas név névmódosítási díj ellenében változtatható.

A repülőjegyek módosítása, törlése és visszatérítése külön szolgáltatásnak minősül, melyért a légitársasági díjakon felül a United 4 Concorde Travel Kft jegykezelési díjat  számít fel.

Amennyiben az utas oda-vissza jeggyel rendelkezik, és a jegy valamely szakaszát nem használja fel ("no-show"), úgy a légitársaság automatikusan törli a jegyhez tartozó foglalást, és a további szakaszoknál megtagadja az utas szállítását.

Az Ügyfél személyes adatai 

A foglalás elkészítéséhez az Ügyfélnek rendelkezésre kell bocsájtani néhány személyes adatot, amelyek a repülőjegy foglalással kapcsolatos biztonságos lebonyolításhoz, fizetéshez, számlázáshoz, kapcsolattartáshoz szükségesek.

Abban az esetben, ha a légitársaság a repülőjegy kiállítása céljából további dokumentumok kiegészítését kéri (útlevél száma, törzsutaskártya száma, személyi igazolvány másolata, útlevél másolata, hitelkártya száma), erről az Ügyfél telefonon vagy e-mailben kap értesítést.

A helyes adatok megadása az Ügyfél felelőssége, a helytelen illetve hiányosan megadott információkból származó károkért a United 4 Concorde Travel Kft.. nem vállal felelősséget.

Az utazáshoz szükséges úti okmányok (útlevél, vízum) beszerzése az Ügyfél feladata és felelőssége. Az úti okmányok hiányából valamint az utazás során keletkezett vám-, deviza és egészségügyi rendelkezések be nem tartásából származó károkért a United 4 Concorde Travel Kft. nem vállal felelősséget.

A légitársaságok megtagadják a fuvarozást, amennyiben az azonosításra használt dokumentumban és a repülőjegyben eltérő adatok szerepelnek.

Speciális adatok (pl. törzsutasszám), igények (pl. vegetáriánus étel, házi állat szállítása, hangszerek, különleges sporteszközök) felmerülése, szállítása esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal az alábbi elérhetőségeken:www.concordetravel.hu/kapcsolatok

Ksoapclattartás

A United 4 Concorde Travel Kft. minden értesítést a kapcsolattartó személy számára és a foglalási rendszerben megadott e-mail címre, illetve telefonszámra továbbít. Ezen értesítések az Ügyfél számára történő továbbításával kapcsolatban semmiféle felelősséget nem vállal.

Fizetési feltételek, lehetőségek 

Készpénzes fizetés

A lefoglalt repülőjegyet a számla lejártáig az Ügyfélnek lehetősége van a United 4 Concorde Travel Kft. irodájában személyesen készpénzzel kifizetni. Amennyiben a foglalás során készpénzes fizetési módot jelöl meg, úgy az iroda egy visszaigazolást küld az Ügyfél által megadott e-mail címre, melyben a repülőjegy adatai, jegykiállítási határidő és az iroda elérhetőségei vannak feltüntetve.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy repülőjegyét a jegykiállítási határidő szigorú betartásával egyenlítheti ki, ellenkező esetben a légitársaságok automatikusan törlik a foglalást.

A jegykiállítási határidő betartása azért is fontos, mert a légitársaságok általában 24 óráig garantálják az árat, ezért az Ügyfél által a foglalás pillanatában feltüntetett árat az iroda később már nem tudja garantálni.

Készpénzes fizetés esetén a United 4 Concorde Travel Kft. repülőjegy kiállítási díjat számít fel, melynek összege célállomástól és a repülőjegy típusától függően eltérő lehet.

 

Banki átutalás vagy banki befizetés

A lefoglalt repülőjegyet banki átutalással illetve banki befizetéssel is ki lehet egyenlíteni. Kérjük átutalásánál az átfutási időt (1-2 nap) is vegye figyelembe, ezért az átutalást időben indítsa el és az erről szóló igazolást faxon a (36-1) 353 0414 faxszámra, vagy e-mailben a repjegy@united4-concordetravel.hu e-mail címre küldje el. A repülőjegy kiállítása a teljes összeg beérkezése után történik abban az esetben, amennyiben az a visszaigazolásban feltüntetett jegykiállítási határidőn belül történt.

A kiállított repülőjegyet az Ügyfél által megadott e-mail címre küldjük el.

A banki adatok www.concordetarvel.hu/kapcsolat alatt megtalálhatóak.

A közlemény rovatba kérjük, írja be hatjegyű foglalási számát és az utas nevét szíveskedjen feltüntetni.

Banki befizetésnél az Ügyfélnek lehetősége van bármelyik Magyarországi MKB fiókot felkeresni és az összeget a megadott bankszámla számra befizetni.

Bankkártyával illetve banki átutalással történő fizetés esetén a számlát 15 napon belül postázzuk.

Online és POS bankkártyás fizetés

United 4 Concorde Travel kft  a  SIX Payment Services Magyarországon az osztrák Wirecard CEE GmbH (PSP – Payment Service Provider) szolgáltatását  nyújtja,  partnerei számára a biztonságos online bankkártyás  fizetésnél.

Oldalunkon az alábbi kártyatípusokkal tud fizetni:

●     Visa,  Mastercard, Amex  V-Pay  Maestro(dombornyomott)

●     Az Electron kártyáknál (nem dombornyomott) a kibocsátó bank határozza meg, hogy lehetővé teszi-e a kártya internetes használatát. Amennyiben az Ügyfél kártyáját a kibocsátó bank engedélyezte az interneten való kártyahasználatra, úgy természetesen lehetőség van a web oldalunkon keresztül az Electron kártyával történő fizetésre. Pontos információért kérjük, forduljon a kártyáját kibocsátó bankhoz.

Felhívjuk figyelmét, hogy bankkártyás fizetés esetén a fizetést követően a repülőjegy kiállításra kerül, és ezek után a repülőjegyhez tartózó légitársasági feltételek érvényesek!

Repülőjegy átvétel 

A lefoglalt és a visszaigazoláson szereplő jegykiállítási határidőn belül kifizetett repülőjegyeket a United 4 Concorde Travel Kft. a foglalásban megadott átvételi mód szerint kézbesíti. Amennyiben a kézbesítéssel költség merülne fel, úgy ezt az összeget az iroda a végszámlához hozzáadja.

A repülőjegy elküldése elektronikus formában.

repülőjegy a fizetést követően elektronikus jegy (e-ticket) formájában, e-mailben, csatolmányként kerül elküldésre.

Személyes átvétel

Lehetősége van az Ügyfélnek a repülőjegy személyes átvételére is www.concordetravel.hu/kapcsolat címen és a nyitvatartási időben.

Számlázás 

Repülőjegyről számlát csak a számlázási adatoknál megadott címre van mód kiállítani. Lehetőség van külön szolgáltatási díj felszámítása ellenében az utólagos számlamódosításra is.

Készpénzes, személyes fizetés esetén a számla a repülőjeggyel együtt kerül átadásra, banki átutalásnál illetve bankkártyás fizetésnél pedig a számla postai úton jut el az Ügyfél által megadott címére.